Burdaarder Toaniel Op, mar net út ‘e hichte: In Gekkenhûs yn ’t Sikenhûs

It is in gaos yn it sikehûs. Troch te min plak – fanwege in ferbouwing – wurdt seal 13 yn gebrûk nommen. In ferâldere hok sûnder fasiliteiten. De iene nei de oare ferpleechkundige meldt him siik, en suster Riny moat har sjen te rêden mei de wat froulik oandwaande broeder Ernst-Paul en de sullige, âlde en trage suster Bep. Ut need wurde beide skjinmaksters, Janny en Ilona, frege har te helpen as ferpleechsters. Dan rint de seal fol mei pasjinten. Cohen, krekt fan de OK, is – seker it earste bedriuw – gjin drege pasjint. Kuperus is dêrfoaroer in pasjint dy’t in bulte noaten op ‘e sang hat en is faaks ek net de man wêr’t der him foar útjout. Frou Visser is leaf, mar sa dôf as in kwartel. En dat is net altyd even maklik. Dêr komt noch by dat se alletrije graach by it rút lizze wolle, en dat soarget foar in bulte opskuor. Gelokkich docht dokter Bouwer geregeld in rûntsje oer seal 13. Mar oft de pasjinten dêr no safolle better fan wurde…?

In klucht fan Jan Derene yn it Frysk oerset troch Gurbe Dijkstra. In hiel protte wille wurdt garandeare! Sneon 12 febrewaris fersoargje wy nei ôfrin live muzyk.

Ook leuk voor jou

Wijncabaret Aimabele Schoften

Theater
Za. 30 okt
20:00
22,50
TIBB-zaal

De Aimabele Schoften zijn liefhebbers van het leven en daar hoort regelmatig een goed glas wijn bij. Dat zij over dit goddelijke vocht een muzikaal cabaret hebben gemaakt is dus niet zo verwonderlijk. Izak, Ferdinand en Marcel bekijken de wijn van meerdere kanten. Een ode wordt zomaar afgewisseld met een hekellied. Er komt een oom..

Wat Soesto!

Theater
Za. 18 dec
21:00
21,00
TIBB-zaal

Wat Soesto!, een voorstelling van Freark Smink, is een indringend portret geschreven over een hedendaagse boer in een bijzondere familie gebaseerd op eigen ervaringen uit het verleden. ‘Ik bin in boeresoan. Myn pake wie boer, myn heit wie boer en ik bin it. Dêr bin ik grutsk op. Niks meer, niks minder. Ik ha wolris..

Opera.. Maar dan anders!

Theater
Za. 29 jan
20:30
17,50
TIBB Seal

Opera stoffig, oubollig en niet meteen geschikt voor ook een jeugdig publiek? Twee Prima donna’s dagen Operakoor Amadeus uit het tegendeel te bewijzen! Maar Wie Uitdaagt, Zal Uitgedaagd Worden… Het vrolijke duo zorgt voor verrassend klassiek muziektheater. De PRIMA DONNA’S, Anouk Antonissen en Sanne Vleugels, brengen met veel humor eigenwijze opera. De sopranen hebben hun..

Terug naar de agenda